💚💚 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2565 เวลา 10.00 -12.30 น. ณ ห้องประชุมโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (MD10)