👩‍💻ประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 10 มกราคม 2565 🌟

การประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 10 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (MD10) 🌟
👩‍⚕️วันนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงประนอม บุพศิริ วิทยากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ความรู้ในการทบทวนมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) มาตรฐานผลการเรียนรู้ทักษะทั้ง 6 ด้าน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต