🎈การประชุมกลุ่มย่อยคณะกรรมการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565

🎈ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมกลุ่มย่อยการประชุมกลุ่มย่อยคณะกรรมการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก
🎈ณ ห้องประชุมโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (MD10)
โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งในรูปแบบ On-site และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์