🍁โครงการเตรียมความพร้อมในการรับรองหลักสูตรและสถาบันผลิตแพทย์จากแพทยสภา ครั้งที่ 1

🏵วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-18.20 น.
ณ ห้องประชุมโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (MD10)
🌸วันนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิจประมุข ตันตยาภรณ์ ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงประนอม บุพศิริ และ รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ลีลายุวัฒ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการจัดทำและการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในครั้งนี้