❣️ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2565

⏰️ วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-17.00 น.
🏭 ณ ห้องประชุมโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (MD10)