โครงการพัฒนาแผนกลยุทธ์ของโครงการจัดตั้งคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันนี้ วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลาประมาณ 08:39 น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชิต กัมมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการพัฒนาแผนกลยุทธ์ของโครงการจัดตั้งคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด