ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / ปญิธาน / พันธกิจ / เป้าประสงค์

ปรัชญา
ผู้มีความรู้ เคียงคู่ชุมชน พัฒนาท้องถิ่นด้วยคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบ

“ธัมเมน สังคมวุฑฒิยา ปริชาโน”

 

คำขวัญ

ชุมชนมีสุขภาวะที่ดี นำไปสู่อนาคตที่ดี  (Healthier Communities, Healthier Future)

 

ปณิธาน

          ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ การสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี ทั้งกาย จิต สังคม

และปัญญา

 

วิสัยทัศน์
ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ การสาธารณสุข ที่มีความเป็นเลิศโดยบูรณาการการพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม

“นวัตกัมเมนัคคสัมปันนัง เวชกัมมัฎฐานัง”

วัตถุประสงค์

 1. หลักสูตรได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานของแพทยสภาและ World Federation for Medical Education (WFME)
 2. บัณฑิตแพทย์ได้รับความเชื่อมั่นและศรัทธาในระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้บริการด้านการแพทย์ การสาธารณสุขแบบองค์รวมที่ทันสมัย

แก่ประชาชนเพื่อให้มีสุขภาวะที่ดี ทั้งกาย จิต สังคม ปัญญา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

 

อัตลักษณ์บัณฑิต
           บุคลากรทางการแพทย์มีความรู้ดี มีความรับผิดชอบ อ่อนน้อมถ่อมตน จิตอาสา

 

เอกลักษณ์

          คณะแพทยศาสตร์บูรณาการการจัดการเรียนการสอนทั้งแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือกโดยนวัตกรรมที่ทันสมัย

  

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

 1. 1. มีความรู้ (knowledge) ความสามารถและทักษะ (skill) พื้นฐานด้านวิชาชีพเวชกรรมและสามารถใช้ทักษะแบบองค์รวมโดยเฉพาะด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน
 2. มีความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
 3. มีการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (Humanized health care)
 4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม
 5. ได้รับความเชื่อมั่นและศรัทธาในระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ

 

ค่านิยมองค์กร   (MEDICINE)

M – MANKIND                      ความเป็นมนุษย์

E – ETHICS                          จริยธรรม

D – DEVELOPMENT               การพัฒนา

I – INNOVATION                   นวัตกรรม

C – COMMUNICATION           การสื่อสาร

I – INTELLIGENCE                 มีปัญญา

N – NICE VOLUNTEER            จิตอาสา  / Nurture การช่วยเหลือเกื้อกูล

E – EXPERIENCE                   ประสบการณ์

 

วัฒนธรรมองค์กร

          กตัญญู ซื่อสัตย์ และศรัทธา

 พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสาที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางด้านทางการแพทย์และการสาธารณสุข
 2. ใช้การวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการพัฒนาสุขภาวะประชาชน บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากลด้วยนวัตกรรม
 3.    ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาติ
 4. บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพให้กับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขในชุมชน
 5. 5. มีระบบการบริหารจัดการคณะแพทยศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล
 6. สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างหลักสูตรและทรัพยากรการผลิตแพทย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์แพทยสภาและ

                    World Federation for Medical Education (WFME)

เป้าประสงค์  เพื่อให้ได้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานแพทยสภา

และมาตรฐาน World Federation for Medical Education (WFME)

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ให้กับชุมชน ท้องถิ่นและประชาคมด้านการแพทย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

                   

เป้าประสงค์  เพื่อให้ประชาชนและผู้ปกครองเกิดความเชื่อมั่นต่อคณะแพทยศาสตร์ ในการผลิตแพทย์ ในระดับท้องถิ่นและประชาคมด้านการแพทย์ ระดับประเทศและต่างประเทศ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์  เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี