ประชุม ปรึกษาหารือ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการดำเนินงานของโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์

⏰วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (MD 10)🏠
💠โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ประชุม ปรึกษาหารือ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการดำเนินงานของโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย
🖍 ศาสตราจารย์พิเศษ นายแแพทย์สมพร โพธินาม
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
🖌 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/ประธานคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์
🖍 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
🖌 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์
กรรมการและเลขานุการโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์
🟢 รวมทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
✅ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการแพทย์ การสาธารณสุข ดังนี้
🔸ศาสตราจารย์ นายแพทย์ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ
🆕 นายแพทย์พงษ์วิทย์ วัชรกิตติ
🍄🍄🌱🌱🌱☘️☘️☘️🍀🍀🍀🍄🍄