ดำเนินโครงการพัฒนาแผนกลยุทธ์โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระยะที่ 2

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (MD 10) 🏥
นำโดย
🖊ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
🖋 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
🖌 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร / ประธานคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ และคณะ
📝ได้ดำเนินโครงการพัฒนาแผนกลยุทธ์โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระยะที่ 2
โดยได้รับเกียรติจาก
🖍ศาสตราจารย์ นายแพทย์ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ
✏️ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธเนศ รังษีขจี ผู้ทรงคุณวุฒิ
🖍 แพทย์หญิงแสงโสม สีนะวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
🖍 เรือเอก นายแพทย์พิชาญศักดิ์ บุญมาศ ผู้เชี่ยวชาญ
🎯✒️ได้ให้เกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำแผนกลยุทธ์โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ รวมถึงร่วมวางแผนการดำเนินงานโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 🩺🌡🧬
📸ขอบคุณภาพถ่ายจาก ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด