การประชุมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาขับเคลื่อนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 จังหวัดขอนแก่น