การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดประชุมปรึกษาหารือโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ร่วมกับ แพทย์หญิงรุ่งฤดี ตั้งวงศ์ไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลยโสธร,แพทย์หญิงธิดา ยุคันตวรานันท์ ประธานองค์การแพทย์ และคณะบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลยโสธร โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธเนศ รังษีขจี ผู้ทรงคุณวุฒิ, อาจารย์แพทย์หญิงแสงโสม สีนะวัฒน์, เรือเอก นายแพทย์พิชาญศักดิ์ บุญมาศ ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ประจำโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ และคณะกรรมการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมประชุมแบบ On-site และศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมแบบ Online และในโอกาสนี้ท่านอธิการบดีได้มอบพระนาคปรกเมืองไพร ซึ่งเป็นพระประจำมหาวิทยาลัย แก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการจัดตั้งคณะแพทย์ศาสตร์ อีกด้วย ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด