การประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2565

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565
🔹️ณ ห้องประชุมโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ
🔸️ในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting)