การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2565

♦️วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 – 16.35 น.
♦️ณ ห้องประชุมโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (MD10)